Начална

"ДКЦ - Плевен" ЕООД е най-големият Диагностично-консултативен център в централна Северна България. Той е приемник на Консултативна поликлиника на Университетска болница Плевен.
Болшинството от работещите в него над 130 лекари са водещи специалисти от Университетска болница Плевен. От тях 2-ма са професори, а 10 - доценти.

ДКЦ - Плевен разполага с най-добрата апаратурна и лабораторна диагностична база, покриваща всички направления на клиничната медицина. Центърът консултира пациенти с диагностични и лечебни проблеми, нерешени в други здравни заведения.
Осигурява спешна или планова хоспитализация в клиниките на Университетска болница Плевен.

ДКЦ-Плевен има договори с НЗОК и всички здравно-осигурителни фондове, платен прием. В центъра се провеждат профилактични прегледи на служители на фирми.

 

Клиничен център
по Нуклеарна
медицина

изследвания

Патоанатомична лаборатория

изследвания

Лаборатория

изследвания

Компютърен
томограф

изследвания